Top

2. Veggie Gyro

 / 2. Veggie Gyro

2. Veggie Gyro

Served with Lemon Rice